Author: Ewelina Skonieczka

Wrzesień 28, 2016

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna, zwana także pactum de contrahendo, uregulowana jest w art. 389 i art. 390 kc. Należy  ona do umów o charakterze przygotowawczym, organizatorskim. Trzeba ją odróżnić od umowy definitywnej, która to umowa ma być zawarta ostatecznie. Definicja umowy przedwstępnej Umowa przedwstępna to umowa, w …

Czytaj więcej
Wrzesień 28, 2016

Różnice między zadatkiem a zaliczką

Zadatek Zadatek jest zastrzeżeniem umownym mającym na celu umocnienie kontraktu. Nie jest on karą umowną, chociaż ma charakter dyscyplinujący strony i mobilizujący do wykonania umowy. Zadatek jest czynnością prawną realną. Nie wystarcza więc samo postanowienie umowne o zadatku i złożenie oświadczeń woli. Konieczny jest jeszcze …

Czytaj więcej

TYMCZASOWE ARESZTOWANIE

Jest najbardziej dotkliwym, bo izolacyjnym środkiem zapobiegawczym, którego przesłanki zastosowania uregulowane są w kodeksie postępowania karnego.  Tymczasowe aresztowanie można zastosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a w wyjątkowych przypadkach także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego ciężkiego przestępstwa. Można ten środek zastosować tylko …

Czytaj więcej

SKARGA NA WYROK SĄDU ODWOŁAWCZEGO

Skarga na wyrok sądu odwoławczego stanowi w procesie karnym swoiste novum. Została wprowadzona do kodeksu postępowania karnego na skutek nowelizacji, która weszła w życie w dniu 15 kwietnia 2016 roku. Poświęcony jest jej rozdział 55a tj. art. 539a – 539f KPK. Skarga na wyrok sądu …

Czytaj więcej
Grudzień 2, 2014

Odwrócony kredyt hipoteczny w pytaniach i odpowiedziach

W dniu 15 grudnia 2014 r. pojawi się na rynku nowy instrument finansowy, umożliwiający wzięcie kredytu zabezpieczonego hipoteką ustanowioną m.in. na domu lub mieszkaniu, którego kredytobiorca nie będzie musiał spłacać za życia.  Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę tzw. odwróconego kredytu hipotecznego. Jaki akt prawny reguluje umowę …

Czytaj więcej
Kwiecień 30, 2014

Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości dłużnika

Jednym ze sposobów dochodzenia wierzytelności jest złożenie przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika. Podstawy ogłoszenia upadłości Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika posiadającego status przedsiębiorcy, który stał się niewypłacalny, co oznacza, że nie wykonuje on wymagalnych zobowiązań lub gdy jego zobowiązania przekroczą wartość …

Czytaj więcej
Kwiecień 9, 2014

Korzyści z zawierania porozumień w sprawie cen transferowych

  Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych przynoszą wymierne korzyści zarówno podatnikom jak i organom administracji podatkowych poszczególnych państw. Z punktu widzenia interesów fiskalnych państw uprzednie porozumienia cenowe są pożądanym sposobem rozwiązywania sporów z zakresu cen transferowych, ponieważ  w znacznym stopniu obniżają koszty administracyjne przeznaczane na szeroko …

Czytaj więcej

Przerzucanie dochodów za pomocą cen transferowych – czyli tzw. transfer pricing – część II

Pojęcie ceny transferowej W polskim prawie podatkowym nie ma definicji ceny transferowej. Art. 11 ust. 3a updop posługuje się jedynie pojęciem ceny transakcyjnej i tym samym nawiązuje do art. 3 pkt.10 o.p., który poprzez cenę transakcyjną rozumie cenę przedmiotu transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi w …

Czytaj więcej

Sytuacja pracownika w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

  Wypowiedzenie stanowi jednostronną czynność prawną wywołującą skutek prawny w postaci rozwiązania umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia. Skutek ten następuje z mocy prawa bez względu na wolę drugiej strony umowy. Każda ze stron stosunku pracy tj. pracownik jak i pracodawca może rozwiązać za wypowiedzeniem …

Czytaj więcej
social media
social media
social media