Blog kancelarii

Kwiecień 30, 2014

Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości dłużnika

Jednym ze sposobów dochodzenia wierzytelności jest złożenie przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika. Podstawy ogłoszenia upadłości Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika posiadającego status przedsiębiorcy, który stał się niewypłacalny, co oznacza, że nie wykonuje on wymagalnych zobowiązań lub gdy jego zobowiązania przekroczą wartość …

Czytaj więcej
Kwiecień 24, 2014

Wzór umowy o roboty budowlane

Z uwagi na fakt, że jedną ze specjalizacji Kancelarii jest prawna obsługa inwestycji budowlanych, postanowiliśmy zamieścić dziś na blogu wzór umowy o roboty budowlane. Wzór został wykonany w formie ebooka do pobrania. Proszę pamiętać, że jest to wzór, który zawiera najważniejsze zapisy, jakie powinna zawierać …

Czytaj więcej
Kwiecień 14, 2014

Praktyczne aspekty tworzenia spółki komandytowej z udziałem sp. z o.o. jako komplementariusza cz. II

Atrakcyjność sp. z o.o. sp. k. pod względem odpowiedzialności za zobowiązania spółki  W spółce komandytowej możemy wyróżnić dwa rodzaje wspólników: a)   komplementariusze b)   komandytariusze Za zobowiązania spółki komandytowej komplementariusz odpowiada bez ograniczeń. Jeżeli komplementariuszem jest osoba fizyczna, za zobowiązania spółki odpowiada całym swoim majątkiem osobistym. …

Czytaj więcej
Kwiecień 9, 2014

Korzyści z zawierania porozumień w sprawie cen transferowych

  Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych przynoszą wymierne korzyści zarówno podatnikom jak i organom administracji podatkowych poszczególnych państw. Z punktu widzenia interesów fiskalnych państw uprzednie porozumienia cenowe są pożądanym sposobem rozwiązywania sporów z zakresu cen transferowych, ponieważ  w znacznym stopniu obniżają koszty administracyjne przeznaczane na szeroko …

Czytaj więcej

Praktyczne aspekty tworzenia spółki komandytowej z udziałem spółki z .o.o. jako komplementariusza

Spółki komandytowe z udziałem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariuszy (dalej: sp. z o.o. sp. k.), z uwagi na niewątpliwe zalety związane głównie z połączeniem ograniczenia odpowiedzialności za prowadzenie działalności gospodarczej z pojedynczym podatkowaniem zysków, systematycznie stają się w Polsce coraz popularniejsze. Tryby utworzenia sp. …

Czytaj więcej

Przerzucanie dochodów za pomocą cen transferowych – czyli tzw. transfer pricing – część II

Pojęcie ceny transferowej W polskim prawie podatkowym nie ma definicji ceny transferowej. Art. 11 ust. 3a updop posługuje się jedynie pojęciem ceny transakcyjnej i tym samym nawiązuje do art. 3 pkt.10 o.p., który poprzez cenę transakcyjną rozumie cenę przedmiotu transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi w …

Czytaj więcej

Przerzucanie dochodów za pomocą cen transferowych – czyli tzw. transfer pricing część I

Czym jest transfer pricing?  Zjawisko przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi za pomocą cen transferowych (określane również jako transfer pricing) jest powszechnym instrumentem minimalizacji wysokości opodatkowania, wykorzystywanym zarówno przez przedsiębiorców w Polsce jak i zagranicą. Jego istotą jest kształtowanie cen we wzajemnych transakcjach na poziomie nie …

Czytaj więcej

Sytuacja pracownika w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

  Wypowiedzenie stanowi jednostronną czynność prawną wywołującą skutek prawny w postaci rozwiązania umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia. Skutek ten następuje z mocy prawa bez względu na wolę drugiej strony umowy. Każda ze stron stosunku pracy tj. pracownik jak i pracodawca może rozwiązać za wypowiedzeniem …

Czytaj więcej

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – część II.

W poprzednim artykule zajęliśmy się prawnymi czynnościami niezbędnymi do rejestracji spółki z.o.o. Poniżej znajdziesz informację na temat czynności faktycznych, które musisz wykonać. Do wniosku o rejestrację spółki z o.o. musisz załączyć następujące formularze: – formularz KRS-W3 – wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców, – …

Czytaj więcej

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – część I

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – część I Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest procesem wieloetapowym. Wymaga ona dokonania zarówno czynności prawnych jak i faktycznych, które rozpoczynają się zawarciem umowy sp. z o.o. lub utworzeniem spółki w drodze jednostronnej czynności prawnej założyciela, czyli zawiązaniem spółki …

Czytaj więcej
social media
social media
social media