Prawo cywilne


Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe regulowane przez przepisy ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. Jest ono przeznaczone dla konsumentów czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność według powyższej ustawy to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań …

Czytaj więcej
Wrzesień 28, 2016

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna, zwana także pactum de contrahendo, uregulowana jest w art. 389 i art. 390 kc. Należy  ona do umów o charakterze przygotowawczym, organizatorskim. Trzeba ją odróżnić od umowy definitywnej, która to umowa ma być zawarta ostatecznie. Definicja umowy przedwstępnej Umowa przedwstępna to umowa, w …

Czytaj więcej
Wrzesień 28, 2016

Różnice między zadatkiem a zaliczką

Zadatek Zadatek jest zastrzeżeniem umownym mającym na celu umocnienie kontraktu. Nie jest on karą umowną, chociaż ma charakter dyscyplinujący strony i mobilizujący do wykonania umowy. Zadatek jest czynnością prawną realną. Nie wystarcza więc samo postanowienie umowne o zadatku i złożenie oświadczeń woli. Konieczny jest jeszcze …

Czytaj więcej

Producent betonu dostarczający beton na plac budowy, może domagać się zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio od inwestora

W wyroku z dnia 18 czerwca 2015 r. (sygn. akt III CSK 370/14) Sąd Najwyższy stwierdził, że przepisy dotyczące szczególnej ochrony wynagrodzenia należnego podwykonawcy tj. art. 647 ze zn. 1 Kodeksu Cywilnego należy interpretować celowościowo i funkcjonalnie. Istotą tej ochrony jest to, że inwestor ponosi …

Czytaj więcej
Grudzień 2, 2014

Odwrócony kredyt hipoteczny w pytaniach i odpowiedziach

W dniu 15 grudnia 2014 r. pojawi się na rynku nowy instrument finansowy, umożliwiający wzięcie kredytu zabezpieczonego hipoteką ustanowioną m.in. na domu lub mieszkaniu, którego kredytobiorca nie będzie musiał spłacać za życia.  Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę tzw. odwróconego kredytu hipotecznego. Jaki akt prawny reguluje umowę …

Czytaj więcej

Sposoby zabezpieczenia firm wykonawczych w procesie budowlanym. Cz. II Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

W poprzednim wpisie przedstawiliśmy zagadnienia związane z solidarną odpowiedzialnością Inwestora i Generalnego Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. Dzisiaj przedstawimy drugą możliwość zabezpieczenia roszczeń firm wykonawczych tj. żądanie ustanowienia gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Zagadnienia te regulują przepisy art. 649 (1) Kodeksu Cywilnego do art. …

Czytaj więcej

Bardzo ważna uchwała SN dla kierowców TIRów w transporcie międzynarodowym

     W uchwale z dnia 12 czerwca 2014 r. (sygnatura II PZP 1/14) Sąd Najwyższy stwierdził, że ​zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w …

Czytaj więcej

Sposoby zabezpieczenia firm wykonawczych w procesie budowlanym. Cz. I Solidarna odpowiedzialność Inwestora i Generalnego Wykonawcy

   Rynek usług budowlanych jest specyficzną branżą, w której prawidłowe zabezpieczenie kontraktu ma bardzo często kluczową wartość z punktu widzenia dochodzenia roszczeń. Wielość podmiotów uczestniczących w procesie budowlanym oraz ich nierówna pozycja przekłada się na występujące coraz częściej praktyki nieregulowania lub nieterminowego regulowania należności za …

Czytaj więcej

Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich – 17 maj 2014 r.

Kancelaria Adwokacka adwokata Krzysztofa Skonieczki bierze udział w organizowanym już po raz ósmy Dniu Bezpłatnych Porad Adwokackich. W tym roku akcja zaplanowana została na 17 maja. W tym dniu w godzinach od 10 do 15 w siedzibie kancelarii dyżurował będzie adw. Krzysztof Skonieczka. Osoby zainteresowane …

Czytaj więcej
Kwiecień 30, 2014

Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości dłużnika

Jednym ze sposobów dochodzenia wierzytelności jest złożenie przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika. Podstawy ogłoszenia upadłości Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika posiadającego status przedsiębiorcy, który stał się niewypłacalny, co oznacza, że nie wykonuje on wymagalnych zobowiązań lub gdy jego zobowiązania przekroczą wartość …

Czytaj więcej
  • 1
  • 2
social media
social media
social media