Blog kancelarii


Etapy likwidacji spółki z o.o.

          Likwidacja to etap końcowy istnienia spółki. Porządkowane oraz zamykane są wtedy wszystkie sprawy spółki. Należy pamiętać o tym, że nie ma możliwości zamknięcia spółki z dnia na dzień. Możliwość jej sprzedaży jest jednym z dostępnych rozwiązań, ale likwidacja może okazać się jedynym wyjściem, gdy nie znajdziemy chętnego nabywcy. Poniższe opracowanie nie wyczerpuje wszystkich problemów pojawiających się w toku postępowania, jednakże tworzy ogólne wyobrażenie o tym procesie.

Przyczyny rozwiązania spółki

Zgodnie z art. 270 Kodeksu spółek handlowych rozwiązanie spółki powodują:

 1. przyczyny przewidziane w umowie spółki,
 2. uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza,
 3. ogłoszenie upadłości spółki,
 4. inne przyczyny przewidziane prawem.

 Stosownie do art. 282 § 1 Kodeksu spółek handlowych, celem likwidacji spółki z o.o. jest zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku spółki. Nowe interesy mogą być wszczynane tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku.

 Poniżej przedstawiamy w sposób uproszczony procedurę likwidacji spółki z o.o. w przypadku podjęcia uchwały rozwiązującej przez wspólników, lecz większość zapisów można zastosować również do innych przyczyn rozwiązania wymienionych w Kodeksie spółek handlowych.

Etap I – uchwała wspólników.

Uchwała zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki, która w praktyce jest najczęściej spotykaną podstawą rozpoczęcia likwidacji, zgodnie z art. 246 ksh wymaga większości 2/3 głosów, umowa spółki może jednak przewidywać w tym zakresie surowsze wymagania.Uchwała ta pod rygorem jej nieważności powinna być stwierdzona protokołem notarialnym (art. 270 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych).

Etap II – wybór likwidatorów.

W okresie likwidacji nie działa zarząd, a jego funkcje pełnią likwidatorzy. Co do zasady, likwidatorami są członkowie zarządu spółki, jednakże wspólnicy mogą w umowie spółki albo późniejszej uchwale wybrać na likwidatorów inne osoby, w tym samych siebie. W przypadku gdy o postawieniu spółki w stan likwidacji orzeka sąd, również on powołuje likwidatorów. W takim wypadku również tylko sąd może ich odwołać. Likwidatorem może być tylko osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem art. 18 § 2-3 Kodeksu spółek handlowych, oraz członek rady nadzorczej i komisji rewizyjnej (art. 214 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Podobnie jak członkowie zarządu, likwidator spółki z o.o. ponosi odpowiedzialność przewidzianą w art. 299Kodeksu spółek handlowych za zobowiązania powstałe w czasie pełnienia funkcji (uchwała Sądu Najwyższego dnia 28 stycznia 2010 r., sygn. akt 91/09). Należy również zaznaczyć, że z dniem otwarcia likwidacji spółki wygasa prokura.

 Zgodnie z art. 283 § 1 Kodeksu spółek handlowych w stosunkach wewnętrznych likwidatorzy są obowiązani stosować się do uchwał wspólników, natomiast w sferze stosunków zewnętrznych do likwidatorów stosuje się przepisy dotyczące członków zarządu. Likwidatorzy mają prawo prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółki, podobnie jak członkowie zarządu.

Inne organy jak rada nadzorcza czy komisja rewizyjna, istnieją i funkcjonują w dalszym ciągu. Również uprawnienia kontrolne wspólników, przewidziane w art. 212 Kodeksu spółek handlowych nie tracą swojej mocy.

 Etap III – dokonanie zgłoszenia do KRS i ogłoszenie w MSiG.

Otwarcie likwidacji podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego, we wniosku należy wskazać imiona i nazwiska likwidatorów oraz ich adresy, a także sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów i wszelkie w tym zakresie zmiany, nawet gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki. Zgłoszenie to składane jest przez likwidatorów, na formularzu KRS Z-61, do którego oprócz uchwały o rozwiązaniu spółki i ewentualnie wyznaczeniu likwidatorów, należy dołączyć złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów likwidatorów oraz odpowiednie wnioski do urzędu skarbowego (NIP-2) i GUS (RG1), a także informację dla ZUS. Wniosek ten podlega opłacie w wysokości 250 zł, powiększonej o koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Należy pamiętać, aby we wnioskach kierowanych do sądu oraz odpowiednich organów posługiwać się nazwą spółki z dopiskiem „w likwidacji”.

Likwidatorzy powinni ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczy o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia.

 Etap IV – sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji.

W następnej kolejności likwidatorzy powinni sporządzić bilans otwarcia likwidacji. Dokument ten likwidatorzy składają zgromadzeniu do zatwierdzenia. Do bilansu likwidacyjnego należy przyjąć wszystkie składniki aktywów według ich wartości zbywczej. Bilans otwarcia likwidacji należy sporządzić w terminie 15 dni od zajścia zdarzeń, które spowodowały otwarcie likwidacji, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od tej daty (art. 52 ust. 3 w zw. z art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości). Jeżeli czas trwania likwidacji jest dłuższy niż rok, likwidatorzy powinni po upływie każdego roku obrotowego składać zgromadzeniu sprawozdanie roczne ze swej działalności oraz sprawozdanie finansowe. Rokiem obrotowym będzie w przypadku likwidacji 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia rozpoczęcia likwidacji.

 Etap V – czynności likwidacyjne.

Zgodnie z art. 282 Kodeksu spółek handlowych do zadań likwidatorów należy zakończenie interesów bieżących spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku spółki. Nowe interesy mogą być wszczynane, gdy jest to niezbędne do ukończenia spraw w toku.

Nie zostało zatem bezwzględnie wykluczone zawieranie nowych umów, byleby służyło to zakończeniu bieżących spraw spółki, ściągnięciu wierzytelności, wypełnieniu zobowiązań i spieniężeniu majątku spółki.

Do czynności likwidacyjnych zalicza się również upłynnienie majątku spółki, poza spieniężeniem majątku również poprzez rozliczenie się z wierzycielami, np. za pomocą wydania im składnika majątku spółki. Ściągnięcie wierzytelności oraz wypełnienie zobowiązań dotyczy zarówno osób trzecich jak i wspólników. W tym celu likwidatorzy mogą doprowadzać do procesów sądowych. Posiadane nieruchomości mogą być zbywane w drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki – jedynie na mocy uchwały wspólników i po cenie nie niższej od uchwalonej przez wspólników.

Możliwe jest wykreślenie z rejestru spółki z o.o., jeżeli w wyniku przeprowadzonego i zakończonego postępowania likwidacyjnego zostanie spieniężony cały jej majątek, a mimo to zostaną niewypełnione zobowiązania ciążące na tej spółce (postanowienie z dnia 20 września 2007 r. w sprawie II CSK 240/07)

Etap VI – sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego oraz złożenie wniosku o wykreślenie spółki z KRS.

Po zakończeniu ww. czynności likwidatorzy sporządzają sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli (co z kolei nie może nastąpić przed upływem 6 miesięcy od ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli – art. 286 Kodeksu spółek handlowych). Pozostały majątek dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez zgromadzenie. Jeżeli zgromadzenie zwołane w celu zatwierdzenia sprawozdania nie odbyło się z powodu braku kworum, likwidatorzy mogą wykonać dalsze czynności bez zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego. Sprawozdanie jest następnie ogłaszane w siedzibie spółki oraz składane sądowi rejestrowemu wraz z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru.

Ostatnim sprawozdaniem finansowym w toku likwidacji spółki jest jednak dopiero sprawozdanie na dzień zakończenia likwidacji, powinno być wykonane w ciągu trzech miesięcy od zakończenia procesu podziału kwot likwidacyjnych pomiędzy wspólników. Sprawozdanie to powinno również zostać zatwierdzone przez zgromadzenie wspólników, ogłoszone i przesłane do Sądu Rejestrowego.

Ustanie bytu prawnego następuje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia zarządzającego wykreślenie spółki z o.o. z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 694 5 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego).

Należy jednocześnie pamiętać, iż księgi i dokumenty spółki powinny być przechowane przez osobę wskazaną w umowie spółki lub uchwale wspólników, a w przypadku jej braku, przez osobę wyznaczoną przez sąd rejestrowy.

 Etap VII – czynności końcowe

Likwidatorzy mają również obowiązek zawiadomić o rozwiązaniu spółki urząd skarbowy oraz inne odpowiednie organy. Do czynności, które należy jeszcze wykonać należą:
a) złożenie zeznania podatkowego wraz ze sprawozdaniem finansowym do organu podatkowego i zawiadomienie o zakończeniu postępowania likwidacyjnego
b) wystąpienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem, sporządzonym na urzędowym formularzu, o wykreślenie zlikwidowanej spółki z rejestru podatników VAT (druk VAT-Z),

c) złożenie deklaracji NIP-2 dla potrzeb zawiadomienia o zmianie statusu podatnika w podatku dochodowym,

d) zawiadomienie GUS o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę.

Krzysztof Skonieczka

About Krzysztof Skonieczka

 •  

12 komentarzy

 •    Odpowiedz

  Dziękuję za wyraźny i staranny artykuł w sprawie likwidacji spółki.

 •    Odpowiedz

  A jak się wydostać z spółki z o.o.? Jak przestać być właścicielem kiedy nie można sprzedać udziałów z powodu, że wpłynęło by to na stabilność firmy oraz nie zgadza się prezes na nią.

  • Krzysztof Skonieczka Październik 20, 2015 at 6:56 pm
      Odpowiedz

   Żeby odpowiedzieć na Pana pytanie potrzebowalibyśmy więcej szczegółów. Generalnie nie ma formalnych przeszkód do zbycia udziałów, jeżeli znajdzie Pan nabywcę, chyba że szczególne zapisy w tym zakresie zawarte są w umowie spółki. Brak zgody Prezesa Zarządu spółki na postawienie jej w stan likwidacji nie jest przeszkodą, ponieważ uchwałę w tym przedmiocie podejmuje zgromadzenie wspólników, co do zasady większością 2/3 głosów.

 •    Odpowiedz

  A jeśli spólkę tworzą małżonkowie i z powodu rozpadu ich małżeństwa nie ma możliwości wspólnego prowadzenia spółki? Obydwoje są jedynymi wspólnikami (po 50%) i jedynymi członkami zarządu (prezes i vce). Jakie możliwości wyjścia z zarządu ma vce-prezes, jeśli nie ma rady nadzorczej, a prezes z powodu problemów z uzależnieniem zawala wszelkie sprawy spółki? Dodam, że główna działalnośc spólki jest oparta na wiedzy prezesa i bez jego wkładu vce sama nie jest w stanie z powodzeniem realizować projektów przez spółkę rozpoczętych. Vce nie osiąga z tytułu istnienia spólki żadnych dochodów. Będę niezmiernie wdzięczna za pomoc, bo sytuacja jest patowa.

 •    Odpowiedz

  Witam, wspólnicy podjęli uchwałę o rozwiązaniu spółki i powołali likwidatora w 2009 r., przez lata likwidator nic nie zrobił ( likwidatorem jest jeden ze wspólników i jednocześnie prezes zarządu), nawet nie zgłosił tego faktu do KRS. Czy teraz w bieżącym roku wspólnicy mogą zmienić zdanie i podjąć uchwałę o nierozwiązywaniu spółki i sprzedać wszystkie udziały ?
  W Spółce nic się nie działo przez lata, czy wspólnicy mogą sprzedać swoje udziały za symboliczną złotówkę?

  • Krzysztof Skonieczka Kwiecień 19, 2016 at 8:42 pm
      Odpowiedz

   Witam serdecznie. Rozwiązaniem w opisanym przez Pana stanie faktycznym, jest podjęcie jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników o dalszym istnieniu spółki. Uchwała taka może zostać podjęta do dnia złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru. Wspólnicy mogą sprzedać udziały za tzw. symboliczną złotówkę, pod warunkiem, że taka wartość udziałów będzie wynikała z aktualnego bilansu (sprawozdania finansowego) spółki.

   •    Odpowiedz

    Witam, czyli jeżeli powiedzmy w bilansie Spółki widnieje majątek np. 40 000,00 zł ( w kasie spółki ) to udziały można sprzedać za minimum tą kwotę ? kapitał zakładowy wynosi 50 000,00 zł i w latach wcześniejszych firma miała straty na 10 000,00 zł.
    Jakie mogą być konsekwencje dla sprzedającego i kupującego jeżeli udziałowcy sprzedadzą swoje udziały za złotówkę ? Faktycznie w kasie spółki nie ma pieniędzy, widnieją one tylko na papierze, a spółka od lat nie prowadzi działalności.

 •    Odpowiedz

  Jak zlikwidowac spolke Sp. z o.o.
  – Kapital zakladowy 592 500 zl
  – pozyczka od wspolnika 529 000 zl

  spolka ma niezbywalne srodki trwale wartosci 265 000 zl / sa to maszyny ale od 5 ciu lat nie wynakjmowalne /

  od roku nie ma zadnych przychodow

  • Krzysztof Skonieczka Listopad 20, 2016 at 7:23 pm
      Odpowiedz

   Witam serdecznie. Jak najbardziej można przeprowadzić procedurę likwidacji również takiej spółki z o.o., aczkolwiek będzie ona nieco bardziej złożona. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie otwarcia likwidacji należałoby rozważyć kolejność podejmowania działań, biorąc pod uwagę pożyczkę znacznej wielkość udzieloną przez wspólnika oraz środki trwałe pozostałe w spółce.

 •    Odpowiedz

  Witam serdecznie
  przez ostatnie 3 lata byłem członkiem zarządu spółki z o.o.. W tym roku jednomyślnie podjęliśmy chwałę ( zarząd 3 osobowy) o likwidacji spółki. Uchwała została podjęta w formie aktu notarialnego, wyznaczony został likwidator ( prezes spółki). Uchwała ta miała miejsce w październiku, od tamtego dnia ( mamy grudzień) likwidator nie zrobił żadnego ruchu aby złożyć dokumenty do KRS o likwidacji spółki. Nie wykazuje nawet chęci działań pomimo ciągłych reakcji z mojej strony. Wobec tego pomyślałem że mogę wystąpić do KRS z pismem o wystąpieniu z Zarządu spółki z racji opieszałości likwidatora. Pytanie czy mogę tak zrobić i jak to zrobić? Czy wystarczy samo pismo wysłane do KRS i do spółki o rezygnacji?Jak powinna wyglądać taka procedura? Z góry dziękuję za odpowiedź

  • Krzysztof Skonieczka Czerwiec 8, 2018 at 12:00 pm
      Odpowiedz

   Dzień dobry,
   zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego III Czp 89/15 z dnia 31 marca 2016 r. oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane zasadniczo spółce reprezentowanej w tym zakresie przez jednego członka zarządu lub prokurenta. W wyniku rezygnacji mandat członka zarządu spółki kapitałowej wygasa. Oświadczenie woli o rezygnacji jest czynnością jednostronną, która nie wymaga przyjęcia.

 •    Odpowiedz

  Pytanie jeśli spółka ma czas trwania ściśle określony datowo czy trzeba powoływać likwidatorów i ect czy spółka sama wygasnie? Czy należy przeprowadzić jakieś szczególne kroki?

Odpowiedz na „tadeuszCancel Reply

social media
social media
social media