Blog kancelarii

Grudzień 2, 2014

Odwrócony kredyt hipoteczny w pytaniach i odpowiedziach

W dniu 15 grudnia 2014 r. pojawi się na rynku nowy instrument finansowy, umożliwiający wzięcie kredytu zabezpieczonego hipoteką ustanowioną m.in. na domu lub mieszkaniu, którego kredytobiorca nie będzie musiał spłacać za życia.  Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę tzw. odwróconego kredytu hipotecznego.

Jaki akt prawny reguluje umowę tzw. odwróconego kredytu hipotecznego?

Umowę tzw. odwróconego kredytu hipotecznego reguluje ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym z 23 października 2014 roku. Została ona podpisana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego 10 listopada br. Wejdzie w życie wraz z upływem okresu vacatio legis tj. dnia 15 grudnia 2014 roku.

Dla kogo jest przeznaczony odwrócony kredyt hipoteczny?

 Kredytobiorcą może być osoba fizyczna, która jest właścicielem nieruchomości lub której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub prawo użytkowania wieczystego. Kredytobiorcą może być również osoba fizyczna będąca współwłaścicielem nieruchomości lub której przysługuje udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu lub w prawie użytkowania wieczystego.

 Jaki jest przedział wiekowy, do którego kredytobiorca może ubiegać się o takie kredyt?

Ustawa nie wprowadziła żadnych limitów wiekowych kredytobiorcy. Oznacza to, że kredytobiorcą może być każdy kto jest właścicielem/ współwłaścicielem nieruchomości lub każdy komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub prawo użytkowania wieczystego lub udział w tych prawach, bez względu na wiek.

 

Jakie podmioty będą mogły udzielać tego rodzaju kredytów?

 Uwaga! Jedynymi instytucjami, które będą mogły udzielać kredytów będą banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych oraz instytucje kredytowe prowadzące działalność transgraniczną podlegające nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

 

W jaki sposób zostanie określona wysokość kredytu?

 Wysokość kredytu zostanie określona na podstawie wartości nieruchomości. Wartość nieruchomości z kolei będzie określana poprzez wycenę dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego.


W jaki sposób dojdzie do udzielenia kredytu?

W tym celu zostanie zawarta między stronami umowa odwróconego kredytu hipotecznego. Przez umowę odwróconego kredytu hipotecznego bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych, których spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy, a kredytobiorca zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia spłaty tej sumy wraz z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami.

Zasady i tryb zawierania umowy odwróconego kredytu hipotecznego a także prawa i obowiązki stron umowy  reguluje rozdział II i III w/w ustawy w artykułach od 8 do 19.

 

W jaki sposób może być zabezpieczona wierzytelność banku wynikająca z umowy?

 Wierzytelność banku wynikająca z umowy odwróconego kredytu hipotecznego może być zabezpieczona wyłącznie przez:

1)   ustanowienie hipoteki na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego

oraz

2)   ujawnienie w księdze wieczystej roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego

 

W jaki sposób będą wypłacane kredytobiorcy środki z odwróconego kredytu hipotecznego?

 Uwaga! Środki z kredytu nie będą wypłacane dożywotnio (nie jest to bowiem renta dożywotnia). Ich wypłata będzie dokonywana w okresie ustalonym w umowie – jednorazowo lub w ratach, nie dłużej jednak niż do dnia śmierci kredytobiorcy. Kredytobiorca będzie mógł wydatkować otrzymane w ten sposób pieniądze na dowolny cel.

Czy kredytobiorca będzie miał możliwość odstąpienia od umowy odwróconego kredytu hipotecznego?

 Kredytobiorca może bez podania przyczyny odstąpić od umowy odwróconego kredytu hipotecznego, w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Termin do odstąpienia uważa się za zachowany, jeżeli kredytobiorca przed jego upływem złoży, pod wskazany przez kredytodawcę adres lub nada w placówce pocztowej oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 

Jakie koszty ponosi kredytobiorca w związku z odstąpieniem od umowy?

 Kredytobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy odwróconego kredytu hipotecznego, z wyjątkiem niepodlegających zwrotowi opłat lub ich części poniesionych przez bank na rzecz organów administracji państwowej lub sądów.

 

W jakim terminie kredytobiorca zwraca bankowi wypłaconą kwotę odwróconego kredytu hipotecznego?

 Kredytobiorca zwraca bankowi wypłaconą kwotę odwróconego kredytu hipotecznego wraz z odsetkami należnymi do dnia odstąpienia od umowy odwróconego kredytu hipotecznego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dniem spłaty odwróconego kredytu hipotecznego jest dzień złożenia dyspozycji przekazania bankowi środków pieniężnych. Umowa odwróconego kredytu hipotecznego może stanowić, że wypłata środków pieniężnych nastąpi po upływie terminu do odstąpienia od umowy.

 

Co w przypadku gdy jeden z kredytobiorców umrze?

 Jeżeli umowa odwróconego kredytu hipotecznego została zawarta z więcej niż jednym kredytobiorcą, w przypadku śmierci jednego z kredytobiorców prawo do wypłaty rat odwróconego kredytu hipotecznego przysługujących zmarłemu kredytobiorcy przysługuje tym z żyjących kredytobiorców, którzy nabyli po zmarłym udział we własności nieruchomości lub spółdzielczym prawie do lokalu, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego, proporcjonalnie do wysokości nabytego przez nich udziału.

 

Czy spadkobiercy mają prawo do lokalu po śmierci kredytobiorcy?

 Spadkobiercy, w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci kredytobiorcy lub ostatniego z kredytobiorców, mogą dokonać spłaty całkowitej kwoty do zapłaty. W tym przypadku roszczenie banku o przeniesienie własności nieruchomości lub prawa, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego, wygasa.

 Jeśli spadkobiercy tego nie uczynią to ponoszą wobec banku odpowiedzialność do wysokości wartości nieruchomości lub lokalu, do którego kredytobiorcy przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Bank może żądać zaspokojenia wyłącznie z nieruchomości lub lokalu, do którego kredytobiorcy przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego.

Ewelina Skonieczka

About Ewelina Skonieczka

  •  

Zostaw komentarz

social media
social media
social media