Blog kancelarii


Producent betonu dostarczający beton na plac budowy, może domagać się zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio od inwestora

W wyroku z dnia 18 czerwca 2015 r. (sygn. akt III CSK 370/14) Sąd Najwyższy stwierdził, że przepisy dotyczące szczególnej ochrony wynagrodzenia należnego podwykonawcy tj. art. 647 ze zn. 1 Kodeksu Cywilnego należy interpretować celowościowo i funkcjonalnie.

Istotą tej ochrony jest to, że inwestor ponosi solidarną odpowiedzialność wraz z generalnym wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy (więcej o tej instytucji pisaliśmy tutaj).

Zagadnienie rozpatrywane przez Sąd Najwyższy dotyczyło firmy z Krakowa produkującej beton. Na podstawie umowy z generalnym wykonawcą firma dostarczała własnym transportem produkowany przez siebie beton na plac budowy, gdzie następnie był on przepompowywany. Z uwagi na problemy finansowe generalnego wykonawcy, dostawca betonu nie otrzymał wynagrodzenia w kwocie ok. 300 tys. zł, w związku z czym zażądał zapłaty powyższej kwoty od inwestora. Wcześniej podwykonawca samodzielnie wystąpił do inwestora z wnioskiem o wyrażenie zgody na jego udział w procesie budowlanym w charakterze podwykonawcy, po wykonaniu prac (przykładowe oświadczenie inwestora do pobrania tutaj).

Sąd I instancji oddalił powództwo, a Sąd II instancji nie uwzględnił apelacji powoda. Oba sądy stanęły na stanowisku, że strony zawarły umowę dostawy, a czynności które wykonała firma dostarczająca beton nie mieszczą się w zakresie umowy o roboty budowlane. Poza tym o zgodę inwestora wystąpił samodzielnie podwykonawca, i to po zakończeniu prac.

Wyrokiem z dnia 18 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego, nakazując ponowne rozpoznanie sprawy. W ustnym uzasadnieniu sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski wskazał, że przepisy o ochronie podwykonawców należy wykładać funkcjonalnie, nie zaś ściśle. SN powołując się na wyrok z dnia 17 października 2008 r. (sygn. akt I CSK 106/08) wskazał, że inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą wobec podwykonawcy, gdy rezultat jego świadczenia stał się nierozerwalnym składnikiem obiektu. Poza tym solidarna odpowiedzialność może wynikać nie tylko z umowy o roboty budowlane. Ponadto SN wskazał, że nie ma znaczenia, kto przedstawia inwestorowi projekt umowy o podwykonawstwo. Może to nastąpić po wykonaniu prac.

Krzysztof Skonieczka

About Krzysztof Skonieczka

  •  

Zostaw komentarz

social media
social media
social media