Blog kancelarii


Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

W dniu 1 lipca 2011 r. zostały wprowadzone do Kodeksu Spółek Handlowych przepisy regulujące procedurę przekształcenia osoby fizycznej wykonującej we własnym imieniu działalność gospodarczą w spółkę kapitałową z zachowaniem dotychczasowych praw i obowiązków majątkowych.

Przekształcić jednoosobową działalność w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może każdy, bez względu na rozmiar prowadzonej działalności, sposób opodatkowania, rodzaj prowadzonej ewidencji, ani też rodzaj branży, w jakiej prowadzona jest działalność.

Przed podjęciem decyzji o przekształceniu należy jednakże mieć na uwadze, że koszty prowadzenia działalności w formie spółki kapitałowej są z reguły wyższe niż w przypadku działalności indywidualnej, chociażby ze względu na konieczność prowadzenia pełnej księgowości i wyższe standardy prawne. Poza tym spółka z o.o. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i może dochodzić do ekonomicznego podwójnego opodatkowania podatkiem dochodowym (raz – na etapie opodatkowania zysków spółki kapitałowej i drugi raz na poziomie wypłaty dywidendy udziałowcom spółki kapitałowej).

Przekształcenie niesie za sobą jednakże wiele korzyści:

– Ulegają zmianie zasady odpowiedzialności za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wskutek przekształcenia, odpowiedzialność osobista przedsiębiorcy całym jego majątkiem zostaje zastąpiona przez odpowiedzialność spółki, względnie subsydiarną odpowiedzialnością członków zarządu spółki z o.o. Przedsiębiorca, który po przekształceniu staje się wspólnikiem spółki przekształconej, co do zasady, nie będzie ponosił odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę. Jednak za zobowiązania powstałe przed przekształceniem przedsiębiorca odpowiada solidarnie ze spółką przez okres 3 lat, począwszy od dnia przekształcenia.
– Stworzenie możliwości pozyskania dodatkowego kapitału na rozwój działalności w drodze przyjęcia nowych wspólników i podwyższenia kapitału spółki;
– istnieje „lepsze postrzeganie” spółki kapitałowej niż działalności prowadzonej indywidualnie przez rynek i instytucje finansowe;
– Możliwość kolejnego przekształcenia spółki kapitałowej, np. w spółkę komandytową w celu optymalizacji podatkowej przy jednoczesnym ograniczeniu odpowiedzialności majątkowej wspólnika, gdy komplementariuszem będzie spółka z o.o. (pisaliśmy o tym tutaj oraz tutaj)
– Możliwość łatwiejszego kontynuowania przez spadkobierców działalności po śmierci udziałowca spółki, niż w przypadku śmierci osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą. W przypadku śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą spadkobiercy mają zazwyczaj problemy z przejęciem działalności, szczególnie w przypadku gdy właściciel przedsiębiorstwa posiadał kredyty, koncesje lub zezwolenia, które wygasają z chwilą jego śmierci, podobnie jak umowy o pracę, co może w praktyce uniemożliwić dalszą działalność przedsiębiorstwa osoby zmarłej. W przypadku spółki kapitałowej jest ona posiadaczem koncesji i zezwoleń, a więc może kontynuować działalność również po śmierci udziałowca.

Można wyróżnić trzy sposoby przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.:
  1. przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.;
  2. założenie spółki z o.o. i przeniesienie do niej majątku;
  3. zamknięcie jednoosobowej działalności gospodarczej i założenie spółki z o.o.
  1. Przekształcenie

Stosownie do art. 551 § 5 k.s.h., przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mają możliwość przekształcenia swojego przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę kapitałową (z o.o. lub S.A.) z zachowaniem zasady kontynuacji praw i obowiązków (sukcesja uniwersalna). Oznacza to wstąpienie przez spółkę, z mocy prawa w ogół praw i obowiązków przedsiębiorcy, czyli przejęcie przysługujących koncesji oraz zwolnień, wstąpienie w umowy, jak również nabycie majątku przedsiębiorcy.

Ten wariant przekształcenia warto rozważyć, gdy:

– skala prowadzonego przedsiębiorstwa jest na tyle duża, że w przypadku kłopotów finansowych może zagrozić egzystencji materialnej przedsiębiorcy. Trzeba bowiem pamiętać, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą odpowiada całym swoim majątkiem za powstałe w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej długi;

– przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą uzyskał istotne dla prowadzenia swojej działalności decyzje administracyjne (np.: koncesje, licencje, zezwolenia, itp.) i ze względu na ich szczególny charakter nie jest możliwe (lub jest znacznie utrudnione) przeniesienie tych decyzji administracyjnych na inny istniejący podmiot (np.: nowo utworzoną spółkę z o.o.);

– przedsiębiorca chce zachować wszystkie przywileje, decyzje i ulgi, jakie do tej pory miał w zakresie prawa cywilnego, prawa administracyjnego oraz prawa podatkowego.

Minusy procedury przekształcenia:

– jest to proces kosztowny i czasochłonny, wymagający złożenia szeregu dokumentów, w tym poświadczonych notarialnie;

– możliwy jest wybór jedynie spośród dwóch typów spółek: jednoosobowej spółki z o.o. lub spółki akcyjnej (przy czym w trakcie funkcjonowania spółki nie ma przeszkód, aby powiększyć grono wspólników).

            2. Założenie spółki z o.o. i przeniesienie do niej majątku

Ze względu na koszty i procedury dotyczące przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o., warto zastanowić się, czy w danej sytuacji tańszym i prostszym rozwiązaniem byłoby założenie spółki z o.o. od podstaw (jako nowej firmy), a następnie zamknięcie osobowej działalności gospodarczej (choć nie jest to warunek konieczny). Takie rozwiązanie sprawdzi się w przypadku firm stosunkowo młodych, z niewielką ilością różnorakich zobowiązań oraz bez większego majątku, dla których likwidacja nie będzie szczególnie skomplikowana. W zależności od prowadzonej działalności może tu wystąpić konieczność uiszczenia podatku dochodowego i VAT.

Przeniesienie majątku do nowej spółki może nastąpić poprzez aport przedsiębiorstwa bądź sprzedaż prowadzonego przedsiębiorstwa na rzecz istniejącej spółki z o.o. Wybór konkretnego sposobu zależy od wielu czynników, jak np. amortyzacja aktywów przedsiębiorstwa, dochodowość przedsiębiorstwa (a dokładniej, czy przynosi ono straty) itp.

              3. Likwidacja działalności gospodarczej i założenie nowej spółki z o.o.

Zlikwidowanie prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej, założenie spółki z o.o. i wniesienie do niej majątku wiąże się z brakiem płynnego przejścia z jednej formy do drugiej oraz brakiem przejęcia praw i obowiązków przez kontynuatora działalności, czyli spółkę z o.o. Może też dojść do powstania przerwy między funkcjonowaniem jednej i drugiej firmy. Nowo powstała spółka – mimo przejęcia całego majątku – w sferze stosunków zarówno cywilnoprawnych, jak i publicznoprawnych będzie zupełnie nowym podmiotem, który nie ma prawa wstąpić w miejsce poprzedniego przedsiębiorcy. Z powodu braku sukcesji dotychczasowi kontrahenci przedsiębiorcy – osoby fizycznej nie staną się automatycznie kontrahentami spółki z o.o., zatem funkcjonujące do tej pory umowy cywilnoprawne będą wymagały wprowadzenia stosownych zmian. Podobnie będzie na gruncie prawa podatkowego: nowo powstała spółka nie będzie uznana za następcę prawnego poprzedniego przedsiębiorcy. Ponadto, metoda ta jest niekorzystna z podatkowego punktu widzenia, gdyż może powstać obowiązek podatkowy w zakresie zryczałtowanego podatku od likwidacji.

W kolejnych artykułach przedstawimy kolejne kroki w procedurze przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

 

Krzysztof Skonieczka

About Krzysztof Skonieczka

  •  

Zostaw komentarz

social media
social media
social media