Blog kancelarii


SKARGA NA WYROK SĄDU ODWOŁAWCZEGO

Skarga na wyrok sądu odwoławczego stanowi w procesie karnym swoiste novum. Została wprowadzona do kodeksu postępowania karnego na skutek nowelizacji, która weszła w życie w dniu 15 kwietnia 2016 roku. Poświęcony jest jej rozdział 55a tj. art. 539a – 539f KPK.

Skarga na wyrok sądu odwoławczego służy od wyroku sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu I instancji i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania. Wyrok powyższy można zaskarżyć przy tym albo w całości albo w części. Nie ma znaczenia czy wyrok sądu odwoławczego uchylający wyrok sądu I instancji i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania dotyczy wyroku skazującego czy uniewinniającego.

 Podmiotami uprawnionymi do wniesienia skargi są strony postępowania karnego a więc: oskarżony, oskarżyciel publiczny, oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel prywatny.

 Skarga może być wniesiona wyłącznie z powodu naruszenia art. 437 kpk czyli z powodu bezzasadnego uchylenia przez sąd odwoławczy wyroku sądu I instancji lub z powodu uchybień określonych w art. 439 kpk będących bezwzględnymi przyczynami odwoławczymi. Względne przyczyny odwoławcze nie mają znaczenia dla rozpoznawania skargi.

 Podmioty uprawnione tj. strony postępowania (względnie ich reprezentanci procesowi) mogą wnieść powyższą skargę do Sądu Najwyższego za pośrednictwem sądu odwoławczego w terminie 7 dni od daty doręczenia wyroku sądu odwoławczego wraz z uzasadnieniem. Wniesienie skargi powoduje wstrzymanie wykonania zaskarżonego wyroku.

 Sąd Najwyższy orzeka w razie potrzeby w przedmiocie środka zapobiegawczego. Na postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania służy zażalenie do równorzędnego składu Sądu Najwyższego.

 Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę na posiedzeniu bez udziału stron. Może on wydać następujące rodzaje urzeczeń:

– postanowieniem może oddalić skargę

– wyrokiem może uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę właściwemu sądowi odwoławczemu do ponownego rozpoznania.

Skarga na wyrok sądu odwoławczego ma wiele korzyści. Po pierwsze jest narzędziem umożliwiającym eliminację bezzasadnych uchyleń wyroków, co ma wpływ na przyspieszenie postępowania. Powstrzymuje także sądy odwoławcze przed pochopną kasatoryjnością orzeczenia.

Ewelina Skonieczka

About Ewelina Skonieczka

  •  

Zostaw komentarz

social media
social media
social media